0 0.00
0 0.00

תקנון

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר “orange club

1.כללי

2.ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http:www.orangeclub.co.il (להלן: “האתר”) אשר בבעלותה של חברת orange club ח.פ 310955547 (להלן: “החברה”). תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
3.“הפריטים” – פרטי הלבוש, ההנעלה, האביזרים ומוצרי האופנה, המופיעים באתר ומוצעים למכירה לצרכן הסופי.
4.“המשתמש” – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף להתקיימות התנאים האמורים במצטבר:-
א.כשירות לביצוע פעולות משפטיות– המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: “האפוטרופוסים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון. 
ב. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף.
ג. המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

 5.“מועד אספקת הפריטים”:-  
א.אספקת הפריטים לבית הלקוח ו/או למען עפ”י בחירתו:-
דואר שליחים תוך 2-6 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.
6.“מועד אספקת הפריטים” – המועד בו נמסר הפריטים, שהוזמן ע”י המשתמש, ליעד המבוקש ע”י המשתמש.
7.“מען למשלוח דואר” – הכתובת שהוזנה לאתר ע”י המשתמש בטופס ההזמנה כמען למשלוח ההזמנה.
8.“מועד ביצוע ההזמנה” – המועד בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, אשר פרטיה הוזנו באתר ע”י המזמין.
9.“ימי עסקים” – ימים א’-ה’ בכל שבוע קלנדארי, לא כולל ימי ו’, שבת, ערב חג, חג וחוה”מ.

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע ע”י “משתמש” באתר, כהגדרתו לעיל.

תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. רואים במשתמש באתר כמי שקרא את התקנון, קיבל על עצמו את האמור בו והסכים לאמור בו. משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. מבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון 
 האתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בהתאם לתקנון וכללי השתתפות אלו.

הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה/שימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו’).

תקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. שינוי בהוראות תקנון זה, יחייב נוסחו של התקנון המעודכן ממועד פרסומו באתר. 

החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמש, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.

האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.        

לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהחברה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).       

החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.

החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת למשתמשים לאמת את דיוקו והאמיתות של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.

החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים.

המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

שם החברה, השם אורנג’ קלאב וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

מחיר

המחירים באתר מוצגים בשקל ישראלי חדש וכוללים מע”מ בשיעור עדכני על פי חוקי המסים במדינת ישראל.

הליך הרכישה

הינך מתחייב לבצע את הרכישה באתר עבור עצמך בלבד, ולנהוג בתום לב, יושר וניקיון כפיים. במידה והינך מעוניין בביצוע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה, ולקבל הסכמתו להיקשר בהסכם.

הרוכש ימלא את טופס ההזמנה כמפורט שם, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ויאשר קריאתו והסכמתו לאמור בתקנון זה. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל המאשרת את השלמת הרכישה.

לצורך ייעול הטיפול בהזמנה, הנך מתחייב להקפיד על מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, והמעודכנים, באתר, במדויק, ולספק פרטים נכונים בלבד, היכן שתידרש.

במידה וימסרו פרטים שגויים באתר, האתר אינו מתחייב כי המוצרים יגיעו ליעדם ו/או במועד. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים, הרוכש יישא בעלות המלאה של דמי המשלוח והטיפול בהחזרה. כמו כן, הגשת פרטים כוזבים הינה בגדר עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק ויהיה חשוף לתביעה אזרחית.

מובהר, כי אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר; שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר. למען הסר ספק, הרישום במחשבי האתר בלבד יהווה ראיה חלוטה להשלמת הזמנה ע”י הרוכש.

עם קבלת ההזמנה תתבצע בדיקה של כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי, הפעולה תאושר בכפוף לאמור. מועד המשלוח ימנה מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

היה והעסקה לא תאושר ע”י חברת האשראי, הדבר יהווה ראיה לביטול העסקה ע”י הספק והרוכש יקבל הודעה. הנהלת האתר רשאית ליצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.

האתר אינו מתחייב כי המחירים של המוצרים ו/או השירותים המפורסמים על ידו הינם הזולים ביותר, כי אם אטרקטיביים, כמידת יכולתו ולפי שקול דעתו הבלעדי.

במקרים מסוימים עשויה להתפרסם דרישה לכמות רוכשים מינימאלית כדי שמכירה של מוצר ו/או שירות שהוצעו באמצעות האתר תצא לפועל (להלן: “הדיל”). במקרים אלו הכמות המינימאלית הנדרשת תוצג בפרטי הדיל, ועל מספר המשתמשים שרכשו את הדיל, להיות שווה או גבוה מהכמות המינימאלית שנקבעה על ידי האתר וצוינה בפרטי הדיל, ובתנאי שהדבר יעשה בטווח הזמנים שנקבע בהצעה. בחלוף המועד שנקבע בהצעה לסגירת הדיל, ובכפוף לקיום מספר מינימום של משתמשים שביקשו לרכוש את המוצר, כאמור לעיל, תשלח לכל משתמש הודעה בדוא”ל על ביצוע העסקה בגין הדיל ובצירוף חשבונית מס כדין. כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מדיל לדיל, וללא חובת הנמקה של האתר. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם זוכה, ועד לגמר המלאי.

הגבלת פרטיות

אנו כעסק מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג’.

משלוחים

לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה להלן: “המשלוח.
החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוח בעת הרכישה.
אספקת המשלוח הינה עד 5 ימי עסקים מרגע אישור העסקה על ידי חברת האשראי 
החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית.
זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך 7 ימי עסקים.

מדיניות החזרה:

על הלקוח ליצור עמנו קשר ברגע קבלת המוצר ולבצע החזרה של המוצר הנרכש באתרנו תוך זמן שלא יעלה על 2 ימי עסקים.
על המוצר להיות חדש באריזתו המקורית עם תווית מקורי ושלא נעשה בו כל שימוש.
ברגע שהמשלוח מתקבל מצדנו תקבלו אימייל לאישור, תוך 7 ימי עסקים תקבלו החזר עבור ביטול העסקה באותו האופן בו בוצע התשלום בעת הרכישה.
*עלות איסוף המוצר מבית הלקוח לצורך החלפה/החזרה 30 ש”ח
אין החזרה / ביטול עסקה עבור מוצרים שנמכרו בהנחות/ מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית מלאה
לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “החוק”), ועפ”י התנאים המפורטים להלן.
המזמין מצהיר כי הוא מודע ו/או בדק את חוק כרטיסי אשראי וחוק הגנת הצרכן, ככל שמתייחסים ל”רכישה מרחוק” או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט”.
ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר.
כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר לרוכש לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

במקרה של ביטול עסקה בהתאם לחוק, לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. במקרה של דואר שליחים – עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – באריזתו המקורית ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

מובהר, כי החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.
זיכוי (קרדיט) תקף ל-24 חודשים כחוק.
אופן החזרת הפריטים: הלקוח ימסור את הפריט חזרה לחברה על חשבונו. ככל שיבחר לשלוח את הפריט וזה יגיע פגום כאמור, החברה רשאית שלא לקבלו בחזרה.

מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מדיל והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש”ח – הזול מבניהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מדיל שהלקוח הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא ניכוי.

שלבים לביצוע החלפה/החזרה של מוצר :

יש ליצור קשר בכתובת האימייל או מספר הטלפון על פי שעות הפעילות.
 תקבלו אימייל עם אישור עבור ההחלפה / ההחזרה.
עליכם להכין את המוצר למשלוח בחזרה אלינו
אנחנו נדאג לכל השאר, נשלח אליכם בחזרה את המוצר בו אתם מעוניינים או שישנה אפשרות להגיע אלינו לחנות בתיאום מראש. האפשרות הרצויה.

אנו מאחלים לכם קניה מהנה ונעימה!

0
  0
  רשימת קניות
  עגלת קניות ריקהחזרה לחנות
   Calculate Shipping
   הפעלת קופון